Invoering herziene richtlijn Energieprestatie van gebouwen

Vrijdag 16 december is het wetsvoorstel “Kenbaarheid energieprestatie gebouwen” ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetvoorstel zal naar verwachting begin 2012 worden behandeld. De invoering van de herziene richtlijn brengt veel veranderingen met zich mee voor diverse doelgroepen. 

De richtlijn bestaat uit een groot aantal onderdelen die betrekking hebben op woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren, winkels, onderwijs- en zorggebouwen.

Maatregelen uit de richtlijn dragen bij aan energiebesparing in de gebouwde omgeving, waardoor mensen meer grip krijgen op hun woonlasten, het wooncomfort toeneemt, woningen en andere gebouwen in waarde stijgen. Daarnaast stimuleren de maatregelen de werkgelegenheid in de bouwsector en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Wat kan ik doen als de gebouweigenaar geen energielabel wil laten opstellen?

In een nieuwe huursituatie kan de huurder 10% van de huur inhouden tot het moment dat het gebouw voorzien is van een energielabel. De huurder dient de verhuurder schriftelijk op de hoogte te stellen van een inhouding op de huurprijs die het gevolg is van het ontbreken van het energielabel.

Wie controleert of er een energielabel aanwezig is en of dat ook zichtbaar moet zijn?

Bij het ontbreken van een zichtbaar energielabel in publieke gebouwen en overheidsgebouwen waar het energielabel verplicht zichtbaar aanwezig moet zijn, kan na inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen door de VROM-Inspectie (vanaf 1 januari 2012: Inspectie Leefomgeving en Transport) een last onder dwangsom worden opgelegd. Aan de overtreder wordt door de inspectie de verplichting opgelegd om een geldsom te betalen, tenzij binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan de in de beschikking opgenomen last.

Bron: website Agentschap NL