Inspecties

Bedrijven en instellingen met personeel en/of vrijwilligers moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de arbeidsomstandighedenwet van 1980 is voortgekomen (ARBO), staan verwijzingen naar verschillende normen.

Wij kunnen voor u de volgende inspecties uitvoeren:

– elektrische veiligheid volgens norm NEN 3140;

– ontruimingsinstallaties volgens norm NEN 2575;

– noodverlichtingen volgens norm NEN-EN 50172.

NEN 3140:

In verband met de veiligheid van u, uw medewerkers en bezoekers en uw juridische aansprakelijkheid bent u, conform de Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties periodiek te laten controleren.

Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing welke een minimale eis stelt aan het veiligheidniveau van uw installaties.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen. Een inspectie mag uitgevoerd worden door een vakbekwame persoon, en wordt beoordeeld volgens de normen welke op het moment van aanleg geldend waren.

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Verzekeringsmaatschappijen,vragen na een schadegeval, steeds vaker om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan.

Ontruimingsinstallaties:

De regelgeving rond een ontruimingsinstallatie is vastgelegd in de norm NEN 2575 en heeft als primaire doel het beschermen van mensenlevens. Er moeten in een gebouw afdoende maatregelen getroffen worden zodat iedereen bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. Een ontruimingsinstallatie bestaat ten minste uit een centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met “slow-whoop” signaal. Een ontruimingsinstallatie wordt niet automatisch maar door middel van handmelders in werking gesteld.

De installatie dient periodiek te worden getest, en er dient jaarlijks een onderhoudsbeurt te worden uitgevoerd. Bij de centrale dient een logboek aanwezig te zijn waarin alle voorkomende storingen en werkzaamheden dienen te worden omschreven.

Noodverlichting:

Noodverlichting dient een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk te maken.

Het belang van een optimaal functionerende noodverlichtingsinstallatie houdt niet op bij het installeren van noodverlichting. Om zeker te stellen dat de noodverlichting op een cruciaal moment functioneert, is regelmatig een verplicht onderhoud noodzakelijk.

Het onderhouden c.q. inspecteren van noodverlichting is meer dan alleen controleren of de lamp die aanwezig is brandt. De noodverlichting dient te allen tijde te functioneren om in noodsituaties dat te doen waarvoor het gemaakt is: het aangeven en verlichten van de vluchtweg. Daarom wordt er tijdens de inspectie niet alleen gelet op het daadwerkelijk functioneren, maar ook op de juiste toepassing en projectie.

Indien u vragen heeft over deze bestaande of nieuw te implementeren normen in uw bedrijf, of u wilt een inspectie laten uitvoeren, dan kunnen wij u hierin van dienst zijn.